ЛОЯЛНОСТТА СЕ ОТПЛАЩА.

УЧАСТВАЙТЕ В ТОМБОЛАТА НА М КАР СОФИЯ.

ЛОЯЛНОСТТА СЕ ОТПЛАЩА.

УЧАСТВАЙТЕ В ТОМБОЛАТА НА М КАР СОФИЯ.

Участвайте в томбола за награди от М Кар София.

Ако притежавате BMW или MINI автомобил и сте наш клиент или имате желание да станете такъв, можете да попълните данните си в контактната форма по-долу в периода от 15 септември до 15 октомври, 2021 г., за да регистрирате Вашето участие за награди от М Кар София.

НАГРАДИ
 • 1 брой пробно шофиране в рамките на уикенд с автомобил, осигурен от М Кар София.
 • 1 брой GOLD CARD за сервиз на М Кар София.
 • 1 брой SILVER CARD за сервиз на М Кар София.
ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА
 1. ОРГАНИЗАТОР
  1. Промоционалната томбола “Спечели награди от М Кар София по време на кампанията ни за лоялност“ („Играта“) се организира и провежда от „М Кар София“ ЕООД, ЕИК 20364296, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 53 („Организатор“).
  2. Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.bmw-mcarsofia.bg, откъдето са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
  3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от тях срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата www.bmw-mcarsofia.bg.
    
 2. ДЕФИНИЦИИ
  1. Участник се нарича пълнолетно физическо лице, което е заявило участието си в Играта с попълване на онлайн форма в периода на Играта от 15 септември до 15 октомври, 2021 година. 
  2. Печеливш е Участник в Играта, който ще бъде изтеглен на случаен принцип по уникален VIN номер чрез използването на специализиран софтуер и ще спечели награда.
    
 3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
  1. Играта се провежда в периода: от 15 септември 2021 г. до 15 октомври 2021 г. включително.
    
 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
  2. В периода на провеждане на Играта, всяко пълнолетно физическо лице, което:

(а) попълни надлежно контактна форма като задължително попълни всички полета на онлайн формата за участие  и

(б) подаде контактната форма чрез бутон „Изпратете запитване“, ще бъде включено за участие в Играта и в тегленията за наградата.

  1. С попълването на Талон за участие, всеки Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях.
 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ
  1. В рамките на Играта ще бъдат предоставени три награди: 1 брой пробно шофиране в рамките на уикенд с автомобил, осигурен от М Кар София, 1 брой GOLD CARD за сервиз на М Кар София, 1 брой SILVER CARD за сервиз на М Кар София.

Условията за ползване на картите могат да бъдат открити тук:
https://bmw-mcarsofia.bg/offers/loyalty

  1. Трима печеливши участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип по VIN номер в периода от 16 октомври до 21 октомври в централния офис на Организатора.
  2. При тегленето ще бъдат избрани 3-ма Печеливши, както и 3-ма резервни Участници.
  3. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение. Резултатите от тегленето, включително определянето на Печелившия, ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година.
    
 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
  1. Печелившият ще бъде информиран за спечелването на наградата по телефон и/или имейл чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията му чрез контактните форми за участие, в срок до 7 (седем) календарни дни след края на Играта.
  2. В случай, че Печелившият не отговори в рамките на 7 (седем) календарни дни след уведомяване или откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
   1. Наградата може да бъде получена лично или от законния представител на Печелившия / резервния Участник, или от лице, упълномощено от Печелившия / резервния Участник (както е приложимо) с нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да изиска от Печелившия / резервния Участник и/или съответния представител да потвърдят своята самоличност и/или представителна власт, чрез предоставяне на необходимите документи.
   2. Наградата за пробно шофиране на автомобил в рамките на един уикенд с автомобил осигурен от М Кар София може да се получи само лично от победителя.
   3. Наградата се получава на място в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 53, срещу попълнен и подписан приемо-предавателен протокол за получаване на наградите, както и при необходимост от други документи.
   4. За получаване на наградата за пробно шофиране през уикенд, Участника е необходимо да предостави валидно свидетелство за управление на МПС, кат. B, лицето да е над 18 годишна възраст, да разпише необходимите документи и да се съгласи с условия в приемно-предавателния протокол за получаване на наградата.
  3. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда.
  4. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица преди получаването й от Печелившия / резервния Участник (както е приложимо) не е разрешено.
 1. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Във връзка с провеждането на Играта, Организаторът ще събира и обработва определени лични данни на Участниците.
  2. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни („ОРЗД“) е: М Кар София ЕООД, ЕИК 203645296, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район

„Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 53, контакт: contact@bmw-mcarsofia.bg.

(а) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта:

  1. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на Участницитеиме, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и VIN номер, които  Участниците въвеждат в контактната форма за участие на сайта на М Кар София. Основание за обработване са договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

(б) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда

  1. С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, Печелившият следва да предостави данни за ЕГН. В случай, че желае да получи наградата чрез куриер, Печелившият трябва да предостави и данни за адрес за доставка.
  2. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, фамилия, адрес, телефонен номер и VIN номер на автомобил, са договорни отношения между Организатора и Печелившия, по-конкретно участие в томболата и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. Основание за обработване на име, фамилия и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ.

(в) Лични данни, събирани и обработвани за маркетингови цели

  1. Организаторът може да събира и обработва данните – име, фамилия, имейл адрес, телефон и VIN номер на Участниците, които са предоставили своето изрично, свободно съгласие за тези цели чрез контактната форма за участие в Играта, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

(г) Получатели/категории получатели на данните

  1. Личните данни необходими за получаването на награда чрез куриер – име, фамилия, адрес и телефонен номер, може да бъдат обработвани от партньори на Организатора – лицензирани куриерски фирми, участващи в организацията на доставката.
  2. Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда – име, фамилия и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

(д) Срокове за обработване / заличаване на личните данни

  1. Данните, необходими за участие в Играта и данните, обработвани за маркетингови цели, ще бъдат съхранявани и обработвани до оттегляне на даденото съгласие от Участника.
  1. Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

(е) Права на субектите на данни (Участниците)

  1. Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16), или изтриване (чл. 17) на личните им данни, или ограничаване на обработването (чл. 18). Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) – т.е. могат да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име, фамилия и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
  2. При въпроси относно обработката на лични данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено, включително по имейл, на посочения адрес за връзка с Организатора. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или по електронен път чрез официалния електронен адрес или електронната форма за жалби, посочени на сайта на комисията - https://www.cpdp.bg.

(ж) Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

  1. „М Кар София, ЕИК 203645296, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 53, email: contact@bmw-mcarsofia.bg

 1. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

9.1 Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент до приключване на Играта. За целта той трябва да изяви желанието си писмено, като се свърже с Организатора на посочения по-горе адрес.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  1. С регистрацията си за участие в Играта Участниците приемат и се съгласяват, че Организаторът и неговите дружества майки, дъщерни и свързани дружества, рекламни и промоционални агенции, дружества, участващи в Играта или предоставящи наградите, както и администратори на уебсайтове и доставчици на уеб услуги и др., заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било лични увреждания (включително но не само смърт и телесно увреждане) или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с каквато и да е награда, регистрация или участие в тази Игра и свързаните с нея дейности.
  2. Освободените лица не носят отговорност за нечетливи, изгубени, закъснели, повредени, унищожени, неточни, забавени, непълни, неразбираеми, недоставени, погрешно адресирани или откраднати регистрации; за неправилно или неточно отбелязване на регистрация или друга информация, както и за неотбелязването на такава информация.
  3. Освободените лица не носят отговорност и за всякакви други грешки, независимо дали са човешки, технически, механични, електронни или мрежови, включително, но не само такива, във връзка с администрирането на Играта или в каквито и да било материали във връзка с Играта.
  4. Всяко лице, което осъществява вмешателство в или злоупотреба с който и да било аспект на Играта – определени по лично усмотрение на Организатора – ще бъде дисквалифицирано (и всички съответни регистрации ще станат нищожни), като Организаторът си запазва правото занапред да не допуска участието на съответното лице в тази или която и да е друга промоция на Организатора или на негови свързани лица.
  5. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Играта.
  6. Всички спорове, възникнали във връзка с Играта ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

ПОПЪЛНЕТЕ ДАННИТЕ ПО-ДОЛУ И УЧАСТВАЙТЕ.

Обадете се сега